Deklaration

PRISERNA FÖR VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER FÅR INTE RYMMA UR RÄCKHÅLL

De stora internationella vetenskapliga förlagen njuter idag av ansenliga vinstmarginaler. Deras affärsverksamhet bygger på forskarnas arbete. Forskarsamfundet producerar oftast forskning med allmännyttiga medel, redigerar och granskar dess alster som frivilligarbete och köper sedan tillbaka slutprodukterna för att få tillgång till desamma. Förlagen har höjt priserna betydligt under de senaste åren, trots att utvecklingen i en digital miljö borde vara den motsatta. År 2015 betalade de finska forskningsorganisationerna sammanlagt 27 miljoner euro för tillgång till forskningsresultat. Priset hotar att stiga igen. De ökande kostnaderna är mycket problematiska, eftersom nedskärningarna drabbat forskningen hårt och begränsat möjligheterna att bedriva vetenskapligt arbete i Finland. Som bäst pågår förhandlingar där de finska vetenskapliga biblioteken kräver att priserna landar på en rimlig nivå och att open access-publicerandet ska öka. Vi undertecknade är färdiga att sluta med referee- och redigeringsuppdrag för de nedan nämnda förlagens publikationer, om de inte kommer de finländska bibliotekens krav till mötes.

Priset för de vetenskapliga tidskrifterna är som bäst under förhandling. Det finska forskningssamfundet representeras av FinElib-konsortiet. Förhandlingarna har visat sig mycket svåra. En del av förlagen har varit ovilliga att diskutera de finska kraven på mer skäliga priser och större öppenhet. Saken är brådskande eftersom den bakre tidsgränsen för förhandlingarna är den 31.12 2016. Om ett avtal inte uppnås, kommer forskare i Finland inte längre att ha tillgång till tusentals centrala tidskrifter. Forskarnas arbete försvåras mycket av detta.

Det nuvarande systemet gynnar förlagen mycket ensidigt: forskningssamfundet producerar, evaluerar och granskar artiklarna utan att företagen behöver betala för det. Trots detta tvingas forskarna och det övriga samhället att betala ofta mycket höga priser för tillgången till samma material. Förläggarnas vinster är anmärkningsvärt stora, t ex Elsevier hade en vinstmarginal på 37 % år 2015. Vinsterna betalas alltså i huvudsak ur offentliga medel.

År 2015 betalade våra forskningsorganisationer sammanlagt 27 miljoner euro för tillgång till vetenskapliga digitala material. Årliga prishöjningar på upp till tio procent har förekommit. Samtidigt har forskningsfinansieringen utvecklats åt motsatt håll (se bild 1): universitetens statliga finansiering steg under perioden 2011 till 2015 total under fyra procent. År 2015 meddelade regeringen att man minskar finansieringen med mer än 600 miljoner.

tiedonhinta_kehitys
Bild 1. (2011 = 100) Källa: Iina Peltonen, FinELib https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=64487647

Max Planck-institutets utredning och Undervisnings- och kulturministeriets Initiativ för öppen forskning och vetenskaps utredning visar att modeller med öppen tillgång blir billigare för samhället. En övergång sker dock inte med en gång, utan den är en långsam, internationell process.

Liknande krav på mer skäliga priser och större öppen tillgång har med framgång förts fram i t ex Nederländerna. Nu behövs forskarnas starka stöd för att försvara vetenskapens öppenhet och forskningens resurser också i Finland.

Det är nu dags för förlagen att ställa sig på det vetenskapliga samfundets sida och främja öppen forskning och vetenskap. Om förlagen inte går med på FinElibs förhandlingsvillkor är vi undertecknade beredda på att tillgången till dessa tidskrifter stryps och är samtidigt färdiga att upphöra med alla uppdrag för tidskrifter inom dessa bolag, tills ett avtal uppnåtts.

Allekirjoita / Undertekna / Sign

  

Large international scientific publishers are currently enjoying remarkable profit margins. Their business is heavily indebted to the voluntary work of the researchers. The scientific community produces research, usually publicly funded, edits the publications as unpaid volunteers, and then buys back the scientific publications. Publishers have increased the price of publications significantly year by year although in this digital era the trend should be the opposite. In 2015 Finnish research organisations paid a total of 27 million euros in subscription fees and in the future the price looks to be higher still. The hikes in fees are especially problematic at a time when funding cuts are narrowing the scope of opportunity for science as it is. In currently ongoing contract negotiations Finnish scientific libraries are demanding that prices be made more reasonable and open access publishing more prevalent. We, the signatories, support these goals. If the publishers’ unwillingness to agree to the demands of FinElib consortium, that subscription fees be made more reasonable and open access to content be increased, leads to the termination of subscriptions, we are prepared for it and in addition will abstain from peer review and editorial duties for the journals of the participating publishers until an accord is reached.

**your signature**

2,806 underskrifter

Share this with your friends:

   


Registerbeskrivning (på finska) >