Ei hinnalla millä hyvänsä

Miksi kovat neuvottelut tiedekustantajien kanssa ovat tutkijoiden, tieteen ja yhteiskunnan etu

Muista  keskustelutilaisuus Tiedekulmassa 28.2.2019 klo 15 alkaen

Vuosi 2019 käynnistyi huolestuttavilla uutisilla hankalista sopimusneuvotteluista Taylor & Francis – ja Wiley-kustantajien ja FinELibin, eli suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen muodostama konsortion, välillä. Tammikuun lopussa neuvottelut Taylor & Francisin kanssa päättyivät tuloksettomina ja suomalaisten pääsy kustantajan sisältöihin katkesi. Wileyn kanssa neuvottelut jatkuvat edelleen, mutta ilman lupaavia läpimurtoja.

Tilanne muistuttaa vuosien 2016-17 neuvotteluista viiden suuren kustantajan kanssa. Miksi tyydyttävän sopimuksen saavuttaminen FinELibin ja kustantajien välillä on jatkuvasti niin vaikeaa?

Mikä ihmeen FinELib?

FinELib ei ole itsenäinen toimija, vaan yhteistyöelin, joka hoitaa keskitetysti aineistohankinnat jäsenorganisaatioilleen. FinELib:in tavoitteet määrittelee ohjausryhmä, johon kuuluvat edustajat jäsenorganisaatioista, opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä keskeisistä yhteistyökumppaneista.

FinElib:in tavoitteet:

  • tiedelehtien hintojen pitää olla kohtuullisia,
  • tieteellisten artikkeleiden tulee olla avoimesti saatavilla,
  •  siirtyminen avoimeen julkaisemiseen pitää toteuttaa ilman lisäkustannuksia ja
  • tieteellisten artikkeleiden käyttöehtojen pitää olla tarkoituksenmukaiset ja ymmärrettävät.

Esimerkiksi Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI on antanut tukensa neuvottelutavoitteiden saavuttamiseksi tilausten katkaisun uhallakin.

Tavoitteiden taustalla on kestämätön tilanne, johon tiedejulkaiseminen on ajautunut. Isot kaupalliset kustantajat rahastavat yhä suurempia summia aineistoista, jotka on pääosin tehty ja tuettu tiedeyhteisön resurssein, siis julkisin varoin.

Suomi maksoi viime vuonna yli 30 miljoonaa euroa kansainvälisille tiedejulkaisijoille, suurimmaksi osaksi FinElibin kautta, ja summa on kasvanut noin 10% vuosittain. FinELibin neuvottelutavoitteet ja niistä kiinni pitäminen, sopimusten katkeamisen uhallakin, palvelee suomalaisen tiedeyhteisön pitkän tähtäimen kokonaisetua. Vaihtoehto, eli kustannusten jatkuvan nousun hyväksyminen, on mahdotonta tilanteessa, jossa yliopistojen määrärahat inflaation myötä käytännössä laskevat joka vuosi yliopistoindeksin pysyessä jäädytettynä.

VÄITE: “Katkaistut sopimukset ovat taas yksi seuraus tieteestä säästämisestä ja leikkaamisesta. Miksi tiedettä ei rahoiteta kunnolla ja anneta tutkijoiden tehdä rauhassa työtään?”

VÄÄRIN

Se, että kansainvälisten tieteellisten julkaisujen hinnat karkaavat tiedeorganisaatioilta, ei johdu niinkään säästöistä, kuin hintojen jatkuvasta ja katteettomasta noususta. Kertaluonteinen lisärahoitus ei ratkaisisi ongelmaa yhtä sopimuskautta pidemmälle, sillä seuraavalla kierroksella sopimuksen hinta on entistä kovempi ja haastava neuvottelutilanne taas käsillä. Viime vuosien taloudellinen niukkuus ei ole ollut omiaan parantamaan FinELib-konsortion jäsenten maksukykyä, mutta runsaampien resurssien olosuhteissakin 10% kustannuskasvu vuositasolla olisi vaikeaa hyväksyä.  Kustantajien lisenssimaksuihin suunnatut varat ovat pois muusta toiminnasta, ennen kaikkea tiedekirjastojen budjeteista ja siten tutkijoiden palveluista.

Neuvotteluita ei voi käydä, tai niistä ei ole juuri hyötyä, jos ei ole muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä annettu tarjous

Kaupalliset, voiton maksimointiin tähtäävät kustantajat määrittelevät hintojaan asiakkaan maksukyvyn mukaan. Listahintoja ei ole, eikä siten hinnoittelua suitsivaa avointa kilpailua, joten tieteellistä kustannustoimintaa harjoittavat suuryhtiöt ovat olleet vapaita keräämään jokaisesta asiakkaasta maksimaalisen kaupallisen hyödyn. Epätäydellinen ja vahvasti keskittynyt markkinatilanne on tehnyt liiketoiminnasta yhden maailman tuottavimmista. Suomi on kansainvälisesti ollut edelläkävijä aikaisemmin salassapitopykälin suojattujen kustannus- ja sopimustietojen julkaisemisessa. Mikäli sopimuksista ei neuvoteltaisi keskitetysti konsortion kautta, vaan hinnat määräytyisivät kustantajien organisaatiokohtaisesti sanelemina, suomalaisten maksama yhteenlaskettu lasku aineistoihin pääsystä ja avoimesta julkaisemisesta olisi vielä nykyistäkin paljon suurempi.

On tiedeyhteisön etu että kaikki maksut julkaisijoille ovat neuvoteltujen sopimusten piirissä. Jo vuonna 2016 todettiin että suomalaiset tutkijat ja yliopistot ovat tilausmaksujen lisäksi maksaneet avoimesta julkaisemisesta tiedejulkaisijoille vähintään miljoona euroa yksittäisinä kirjoittajamaksuina. Mikäli avoimen julkaisemisen kasvavaa painetta ei huomioida kustantajaneuvotteluissa, huomattava määrä kalliita kirjoittajamaksuja tulee joka tapauksessa ohjautumaan kustantajalle, kasvattaen tieteellisen julkaisemisen kansallisia kokonaiskustannuksia.

VÄITE: “Suomella ei ole tarpeeksi voimaa neuvotella yksin ilman kansainvälistä yhteistyötä”

TOTTA

Se, että Suomella ei ole yksin vipuvoimaa muuttaa järjestelmää ei ole mikään syy heittäytyä kustantajien armoille. Suomi ei ole yksin pyrkimyksessä kohti kustannustehokkaampaa ja avoimempaa julkaisemista, vaan osa suurempaa joukkoa ja liikettä.

Avoimen julkaisemisen kainsainvälinen liike on vahvistunut vuosi vuodelta. Sen takana on vaikutusvaltaisia tahoja, kuten Euroopan komissio ja Plan S -julkilausuman taustalla oleva eurooppalaisten rahoittajien cOAlition S. Tieteellisten julkaisujen avoimuus on julistettu EU-maiden yhteiseksi tavoitteeksi vuonna 2016, jolloin aikatauluksi määritettiin kunnianhimoisesti vuosi 2020, sama kuin Plan S:ssä kahta vuotta myöhemmin.

Yksi keskeinen este kansainvälisen koordinaation tiellä on se, että sopimukset ovat monivuotisia ja eri mailla on ristiin menevät sopimuskaudet. Tilanteesta on hyötyä kustantajille, kun yhteistä rintamaa asiakaspuolella ei pääse helposti syntymään. FinELib on vuonna 2016 allekirjoittanut kansainvälisen OA2020 aloitteen jonka päämääränä on koordinoida ja yhtenäistää eri maiden neuvotteluita ja niiden tavoitteita, jotta hinnat pysyisivät kurissa ja avoin julkaiseminen lisääntyisi.

Tiedekirjastot ja niiden konsortiot eivät voi yksin ohjata tieteellisen julkaisemiseen kenttää, ne toimivat “emo-organisaatioidensa” osana ja ohjauksessa. Näitä ovat yliopistot ja tutkimuslaitokset, jotka voivat vaikuttaa neuvotteluiden lopputuloksiin muutenkin kuin kirjastojensa kautta. European University Association (EUA) on laatinut yhteisen suosituksen siitä, miten avointa julkaisemista tuetaan tehokkaasti organisaatio- ja kansallisella tasolla. FinElib on myös osa The International Coalition of Library Consortia (ICOLC), joka ei neuvottele eri konsortioiden puolesta, mutta tukee kansainvälistä koordinaatiota ja tiedonvaihtoa.

VÄITE: “Tämä ei ole oikea hetki, muutos vaatii lisää siirtymäaikaa”

VÄÄRIN

Kustantajien pyytämät hinnat tilauspaketeista ovat nousseet jyrkästi jo vuosia, eikä kehitykselle näy loppua. Miksi kustantajat oma-aloitteisesti tappaisivat kultamunia tuottavan hanhen?

Siirtymäaika avoimeen julkaisemiseen on kestänyt laskutavasta riippuen 10-25 vuotta. Silti edelleen vain 6–11 % julkaisuista on avoimesti saatavilla välittömästi julkaisuhetkestä lukien (Jeffrey MacKie-Mason, esitys Open Access 2020 -konferenssissa 2018).

Ei ole mitään syytä olettaa, että muutos reiluun hinnoitteluun ja avoimuuteen tapahtuisi omalla painollaan ilman sopimusneuvotteluiden kautta esitettyjä ultimaatumeja ja Plan S:n kaltaisia interventioita.

Jos neljännesvuosisata ei riitä, niin miten pitkä siirtymäaika tarvitaan?

Finnish researchers are calling for improved transparency in academic journal pricing

It is time for publishers to step up and stand beside the scientific community in furthering the cause of openness. If the publishers’ unwillingness to agree to the demands of FinElib, that subscription fees be made more reasonable and open access to content be increased, leads to the termination of subscriptions we, the signatories, are prepared for it and in addition will abstain from peer review and editorial duties for the journals of the participating publishers until an accord is reached.

This was the original statement which more than 2800 members of the Finnish academic community endorsed after we launched the tiedonhinta campaign in 2016. At the time, FinELib was engaging in negotiations with several big publishers, most notably with Elsevier. In 2017, the No Deal, No Review campaign was launched in turn to show support for the Elsevier negotiations.

After prolonged negotiations and temporary deals, FinELib and Elsevier reached a 3-year deal regarding the Science Direct freedom collection. With this, the nodealnoreview.org campaign website, which was specifically targeted for this negotiation round, will be soon taken offline. Whereas the outcome of the deal has been thoroughly analysed elsewhere (see here and here) we would like to share some thoughts about the negotiation process and how it could be improved.

In particular, we are calling for increased transparency of the agreements. FinELib has publicly endorsed a strategy titled “Five Principles for Negotiations with Publishers” by LIBER (the Association of European Research Libraries). Of these principles, Principle #3 calls for transparency and even mentions Finland as an example of how the society will not accept confidential agreements. We fully agree with this and welcome the commitment for increased transparency. Whereas we wanted to see this principle applied more rigorously also for the new Elsevier deal,  it initially turned out to be difficult to get information on the agreement details in order to evaluate whether the outcome was satisfactory. in our view, the full contract information should be openly shared by default and without delays for all new contracts. FinELlib did release the contract text after public requests. However, annual costs per subscribing institution were not published. This is a key piece of information in terms of price and service comparison. Making the contract terms and the associated cost data openly available by default is the only sustainable way forward, a position that is clearly articulated also in the LIBER principles.

To facilitate greater transparency of academic publishing deals, we are hereby making a Freedom of Information (FOI) request to FinELib, in accordance with the Finnish Freedom of Information Act (“Julkisuuslaki”). In particular, we request the full contract texts and the total cost information per subscribing institution and per year, as specified in the contracts for all recent deals whose terms are starting from the beginning of 2018. These include, at least, the deals with Emerald (journal package) and IEEE (IEL database) and  with Wiley-Blackwell (the 2014 Full Collection), American Chemical Society (journal package), OVID (LWW journal package) and  Springer (SpringerCompact journal package).

We would expect FinELib to disclose the information accordingly and thus demonstrate its commitment to the LIBER principles. Almost two years later, the original statement of Tiedonhinta.fi campaign still holds. This is why we are keeping the website online and encourage everyone to show their support. We welcome the LIBER principles as a starting point for more open licensing deals and hopefully for more affordable and openly accessible scholarly publishing.

Elsevier trusts in traditions – no advancement in FinELib-Elsevier negotiations

FinELib issued an update on the negotiations yesterday and it is not looking good:

Unfortunately the first meeting showed that Elsevier is not willing to develop open access business models. Elsevier insists on keeping up the traditional subscription model and the price increases linked to it. Elsevier is not responding to the severe budget cuts in Finnish universities, universities of applied sciences and research institutes nor to the scholarly community’s demand for open access publishing.

 

(In Finnish) 27 miljoonaa vuodessa: tiedejulkaisujen tilausmaksuista kiistellään

Helsingin yliopiston Yliopisto-lehti käsittelee tiedejulkaisujen tilausmaksuja viimeisimmässä numerossaan. Helsingin yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori ja tiedonhinta-vetoomuksen ensimmäinen allekirjoittaja, professori Keijo Hämäläinen, toteaa seuraavaa:

Tiedän tutkijoita, jotka jo nyt kieltäytyvät referoimasta artikkeleita Elsevierin lehtiin, koska kustantaja ei kuuntele tutkijayhteisön tarpeita. Kyllä nämä vetoomukset luetaan tarkkaan.

Finland and Germany: “Finland joins the fray”, blog post by Gavia libraria (the Library Loon)

This blog post is an insightful outsider view from the US looking at the negotiations in Finland, Germany and the rest of Europe.

Something the Loon is rather enjoying about the German and Finnish rhetoric is its resolute centering on open access. As usual, Europe is a few years ahead of the United States, where Big Deals are still (pace a few non-negotiables and the state of California) wholly price-fixated.

Finnish higher education and research institutes continue negotiations on open access with Elsevier

From FinELib:

International science publisher Elsevier and Finland’s higher education and research institutes have agreed on one year’s extension to negotiations on electronic journals. More time is needed in order to find a solution for advancing open access, which is an extremely important goal for the Finnish research community. This one year agreement makes it possible for researchers to continue using Elsevier’s journals in 2017 while the negotiations continue.

See original post here.

Germany: No full-text access to Elsevier journals to be expected from 1 January 2017 on

More information on the state of negotiations in Germany:

More than 60 major German research institutions are to be expected to have no access to the full texts of journals by the publisher Elsevier from 1 January 2017 on, among them Göttingen University with 440 Elsevier journals. There will be access to most archived issues of journals, but there may be no access to individual e-packages for the economic sciences in particular.

Read more here.